چگونه از مدیر یا صاحب کار خود حقوق بیشتری دریافت کنیم؟

چگونه از مدیر یا صاحب کار خود حقوق بیشتری دریافت کنیم؟

در ابتدای مقاله بگذارید به این نکته مهم اشاره کنیم که این مقاله برای کسانی نوشته شده که برای مدیر یا صاحب کاری کار می کنند که اختیار افزایش حقوق آنها را داراست.پس به غیر از کارمندان محترم دولت که حقوق آنها از طرف وزارتخانه تابعه معین می شود(مگر اینکه در جای دیگری نیز مشغول به کار و فعالیت باشند) تقریبا این مقاله مناسب همه ی افراد حقوق بگیری است که در جاهای مختلف دیگر مشغول فعالیت و دریافت حقوق هستندمناسب می باشد.قطعا همه ی ما دوست داریم حقوق بیشتری از مدیر یا صاحب کار خود دریافت کنیم و حتما می دانیم که تنها دوست داشتن این مسأله کافی نیست و باید یک سوال بزرگ از خودمان بپرسیم و سوال بزرگ این است:آیا برای دریافت حقوق بیشتر، اقدام یا تلاش خاصی نیز انجام داده ایم یا خیر؟