اصول اساسی یادگیری هر مهارت جدید

اصول اساسی یادگیری هر مهارت جدید

در ابتدای کار باید از خودمان بپرسیم آیا واقعا می خواهید این مهارت را یاد بگیریم یا نه رفتیم جایی یه نفر را دیدیم که یک گیتار دستشه و داره قشنگ مینوازه، اومدی گفتی من هم می خوام یه نوازنده گیتار بشم؟یا عبارتی فقط جوگیر شدی؟ ولی اگر واقعا قصد دارید مهارتی جدید رو یاد بگیرید درادامه این مطالب با ما همراه باشید و گر نه وقت گرانبهای خودتون رو تلف نکنید و به سایر امورات زندگی شخصی تون برسید.